Vitajte na portáli firiem MTF STU
Zmluvní partneri

Cieľom tohto portálu je podporiť vzájomný trvalý partnerský vzťah medzi MTF STU a hospodárskymi subjektami z praxe. Aktivita vychádza z dlhodobého cieľa fakulty zvyšovať mieru zodpovednosti za prenos poznatkov do praxe.

Princípy spolupráce, ktoré majú výnimočný význam pre rozvoj fakulty:
  • zainteresovanosť podnikateľského subjektu na fungovaní a prosperite fakulty,
  • podpora výskumu a prenosu špičkovej odbornosti medzi inštitúciami (zmluvnými partnermi),
  • trvalý a udržateľný vzťah s podnikmi,
  • prezentácia partnera pri všetkých PR príležitostiach fakulty,
  • zodpovednosť fakulty voči partnerovi, prostrediu a okoliu.
Kontakt:
PhDr.Kvetoslava Rešetová,PhD.
(kvetoslava.resetova@stuba.sk)

© Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 2014 - 2024
Autor: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., Ing. Jaroslav Otčenáš, Ing. Pavol Závacký
Posledná aktualizácia: 25.9.2014
Tento portál je výstupom projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113.
Projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.